100%
تخفیف

آشنایی با حق تقدم

admin1
0 تومان
100%
تخفیف

آشنایی با فیلتر نویسی

admin1
0 تومان
100%
تخفیف

آشنایی با بحث سبدگردان ها

admin1
00:10
0 تومان
100%
تخفیف

خرید پله ای سهم پیست؟

میلاد بیرانوند
3
0 تومان
100%
تخفیف

سیو سود چیست؟

میلاد بیرانوند
12:00
0 تومان
100%
تخفیف

آموزش نرم افزار مفید تریدر قسمت اول

میلاد بیرانوند
05:00
0 تومان
100%
تخفیف

آموزش نرم افزار مفید تریدر قسمت دوم

میلاد بیرانوند
2:00
0 تومان
50%
تخفیف

نوسان بورس چیست به زبان ساده

میلاد بیرانوند
00:02
0 تومان
100%
تخفیف

آموزش نرم افزار مفید تریدر قسمت سوم

میلاد بیرانوند
10
0 تومان
100%
تخفیف

مقده ای بر تابلو خوانی

میلاد بیرانوند
0 تومان